اپلیکیشن شصت

هرآنچه نیاز از بانک خود نیاز دارید

قابلیت صدور کارت هدیه

جست وجو نقاط خدمات

قابلیت پرداخت قبض

انجام خدمات بانکی

قابلیت دسترسی به اپلیکیشن رمزبان

قابلیت خرید شارژ

قابلیت کارت به کارت

قابلیت خرید بلیت اتوبوس،هواپیما..