درباره شرکت گرایش تازه پارس

آنچه درباره ی ما بایستی بدانید ...

شرکت گرایش تازه پارس بزرگترین شرکت عضو هلدینگ گرایش تازه بعنوان شرکت تخصصی خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی مشتریان شرکتهای هلدینگ می باشد.

چشم انداز

شرکت گرایش تازه پارس با رویکرد مدیریت مشارکتی و با استفاده از نیروهاي انسانی متعهد، متخصص و علاقمند و با  برخورداري از امکانات و تجهیزات فیزیکی وآزمایشگاهی مناسب، به عنوان بازوي علمی و فنی مجموعه شرکتهای گرایش تازه ارائه خدمات پس از فروش  مرجعیت داشته و به عنوان یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات پس از فروش در سیستم بانکداری با بانک ها و زیر مجموعه های قانونی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرتبط همکاري مشترك دارد.

ماموریت اصلی شرکت گرایش تازه پارس به عنوان بازوی خدماتی مجموعه شرکتهای شرکت های گرایش تازه عبارت است از:

  • ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان مجموعه شرکتهای گرایش تازه در سر تاسر کشور .
  • ارایه راه حل هاي مبتنی بر شواهد علمی براي مشکلات فنی مرتبط با بهره برداری از تجهیزات و محصولات شرکت.
  • دستیابی به علم و فناوري روز، ارزیابی، بومی سازي و کاربردي کردن آن.
  • گسترش همکاری هاي بین سازمانی با نهادها و سازمان هاي ملی  ذینفع در راستاي نیل به اهداف مشترك.
  • انجام پژوهش و انتشار نتایج آنها براي بهره برداري سیاست گذاران، دانشمندان، صنعت و جامعه.
  • توسعه منابع انسانی فنی و متخصص.

همکاران ما